شنبه، فروردین ۱۲، ۱۳۸۵

برگشتم
بد نبود
با دو تا پرواز خیلی وحشتناک و بد
و پولایی بیچارم که بی خودی خرج شد
توصیه من به شما هیچ وقت با آدم بچه دار بی اعصاب مسافرت نرین
مهم تر از اون با کسی مسافرت برین که گذشت داشته باشه ...

هیچ نظری موجود نیست: